bg-beton

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o Twoją prywatność!

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych (dalej „RODO”) Izotop Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „my”) w związku ze zbieraniem Twoich danych przekazuje Ci następujące informacje:

 • 1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe i jak można się z nami skontaktować?

  1.1 Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  Izotop Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  ul. Władysława Biegańskiego 41
  80-808 Gdańsk
  NIP: 5840200034
  REGON: 008009673
  KRS: 0000083168

  1.2 Możesz się z nami skontaktować:
  - telefonicznie 58 342 76 36
  - mailowo (kontakt w stopce)  
  - listownie – na adres podany powyżej  

 • 2. Skąd mamy Twoje dane osobowe:

  Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zawartymi umowami, świadczonymi usługami lub gdy nawiązałeś z nami kontakt – telefoniczny bądź mailowy.
  Nie używamy list mailingowych, nie zbieramy danych kontaktowych przez stronę internetową.

 • 3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

  3.1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a Spółką, komunikacji a także dla naszych celów podatkowych i rachunkowych.

  3.2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  - niezbędność danych osobowych do wykonania umowy, której jesteś stroną tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  - niezbędność danych osobowych do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Spółce tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie w jakim wykorzystujemy Twoje dane osobowe np. aby zaoferować Ci nasze nowe usługi).

  3.3. Podanie przez Ciebie danych osobowych było konieczne dla zawarcia i wykonywania zawartej z nami umowy. Brak podania tych danych osobowych spowodowałby brak możliwości zawarcia i wykonywania tej umowy.  

 • 4. Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?

  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Spółkę do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także podmioty, którym Spółka zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (np. firma instalacyjna, spedycyjna, magazynowa), a także ewentualnie inne podmioty zaangażowane w realizację umowy zawartej z Tobą (np. kurierzy czy banki).

 • 5. Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, tj. co najmniej przez okres 3 lat od dnia realizacji usługi.

  Jednocześnie, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest ona zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, tj. przez okres w jakim możliwe jest potencjalnie dochodzenie roszczeń przez Spółkę i w stosunku do niej w związku z wykonaniem Twojej umowy, tj. w przypadku przedsiębiorców okres wynosi co do zasady 3 lata, a w przypadku innych osób w tym konsumentów co do zasady 10 lat.  

 • 6. Twoje prawa dotyczące danych osobowych.

  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:
  • masz prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne), gdyż nie sprostowaliśmy ich z jakiekolwiek powodu, mając od Ciebie wiedzę, że się zmieniły, masz prawo zażądać ich sprostowania;
  • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których Cię informowaliśmy, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali
  • masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;  

 • 7. Organ Nadzoru.

  Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • 8. Inspektor Danych Osobowych.

  Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku.

 • 9. Cookies.

  Używamy ciasteczek, aby:
  - ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  - tworzyć anonimowe statystyki strony www
  Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, możesz samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, mimo tego Nasza strona będzie dalej w pełni funkcjonalna.